Mikä on Haltijarahasto?

Haltijarahasto (vuoden 2020 loppuun asti Kurkirahasto) on Biodynaamisen viljelyn säätiön alainen rahasto, joka ostaa tai vastaanottaa lahjoituksin viljelysmaata ja järjestää maan hoitamisen niin, että sen elävyys lisääntyy.  Rahaston hallussa olevan maan tulee säilyä biodynaamisesti viljeltynä.

 

 

Maa-alueidensa hoidon Haltijarahasto antaa vastikkeellisena käyttöoikeutena maata viljelevälle ja hoitavalle toimijalle, jonka tulee hoitaa ja ylläpitää näitä alueita biodynaamisen viljelyn periaatteiden mukaisesti. Tässä vaiheessa Haltijarahasto joutuu perimään vuokraa pelloista viljelijöiltä, mutta tavoitteena on päästä tilanteeseen, jossa vuokraa ei tarvitse periä. Kun maan hankintaan liittyvät pankkilaina on maksettu, ei rahaa virtaa enää maanomistusyhteisön ulkopuolelle.

Haltijarahasto on perustettu vuonna 2018 Kurjen tilan naapurissa olevien peltojen ostamista varten. Vesilahdella Kurjen biodynaamisella tilalla vuokralla olevat naapurin pellot tulivat myyntiin. Näiden peltojen kohtalo oli vaakalaudalla, sillä peltomaan hinta on niin korkea, ettei viljelijät pelkästään pellon tuotolla pysty sitä ostamaan, vaan pellon hankkimiseen tarvitaan muuta pääomaa.  Myös myynnin edessä oleva naapuri haluaisi tulevaisuudessakin nähdä mailla laiduntavaa karjaa ja lampaita.

 

Vieressä kuva Haltijan tilan maakaupasta.

Haltijarahasto voi myös ostaa tai vastaanottaa lahjoituksena kiinteistöjä ja viljelysmaata biodynaamisesti viljeltäväksi myös muualta.  Haltijarahaston tarkoituksena on maayhteyden pitäminen avoimena koko sille yhteisölle, jolle se on merkityksellinen. Kaikki maatilan toiminnot kasvien kasvusta ihmisten sosiaaliseen elämään ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttavat toisiinsa. 

Miten Haltijarahasto toimii?

Tällä hetkellä Haltijarahaston toiminnasta vastaa vapaaehtoisista koostuva Haltijarahaston työryhmä, joka raportoi toimistaan Biodynaamisen viljelyn säätiön hallitukselle. Tämä työryhmä suunnittelee ja organisoi toimintaa.

 

 

Haltijarahastolla on myös avoin Maanhaltijaryhmä, johon voivat osallistua kaikki toiminnasta kiinnostuneet omien voimavarojensa mukaan. Maanhaltijaryhmä on kokoontunut syksystä 2019 ja tapaamisissa on väkeä yleensä noin kymmenkunta. Haltijaryhmän pääpaino on ollut yhdessäolossa ja mielekkäässä toiminnassa mm. Haltijan tilan maita hoitaen talkoilla. Ryhmä on avoin ja mukaan voin liittyä milloin vain. Tervetuloa mukaan, jos sinulla on ideoita tai intoa olla mukana! Ilmoittaudu mukaan laittamalla viesti osoitteeseen info@haltijarahasto.fi

Haltijarahaston säännöt

Näiden sääntöjen tarkoitus on määritellä Biodynaamisen viljelyn säätiön ja sen alaisuuteen perustettavan paikallista maanomistusta harjoittavan epäitsenäisen rahaston, Haltijarahaston, väliset suhteet ja tehtävät.

 

1. Haltijarahaston tarkoitus

Haltijarahaston tarkoituksena on hallinnoida oman maanhankintansa kautta haltuunsa saamiaan maa-alueita. Näiden maa-alueiden hoidon se antaa vastikkeellisena käyttöoikeutena maata viljelevälle ja hoitavalle toimijalle, jonka tulee hoitaa ja ylläpitää näitä alueita biodynaamisen viljelyn periaatteiden mukaisesti.

 

2. Haltijarahaston rakenne ja tehtävät

Haltijarahastolle valittava johtoryhmä on hyvää hallintotapaa toteuttava, neuvova ja palveleva elin, joka hoitaa asioita käyttöoikeuden saavan toimijan ja Biodynaamisen viljelyn säätiön hallituksen välillä. Päätökset tekee ja niistä vastaa aina säätiön hallitus. Haltijarahaston johtoryhmän tehtävänä on kehittää paikallisen maanomistuksen ja biodynaamisen viljelyn edellytyksiä yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja Biodynaamisen viljelyn säätiön kanssa.

 

Haltijarahastolle valitaan johtoryhmä, jolla on puheenjohtaja ja vähintään kaksi tai enintään kuusi jäsentä. Tämä johtoryhmä esittelee säätiön hallitukselle hakemuksista valitsemansa ehdokkaan viljelemään hallinnassaan olevia maatalousmaita. Haltijarahaston johtoryhmä esittelee samalla ehdotuksen säätiön ja maan käyttöoikeudet saavan tahon väliseksi sopimukseksi: käyttöoikeuden pituus, sopimuksen ehdot ja käyttökorvaus päätetään sopijapuolten kesken, niin, että vähintään Haltijarahaston toiminnan kaikki kulut tulevat täytetyiksi. Säätiön hallitus päättää sopimuksen hyväksymisestä.

 

 3. Haltijarahasto Biodynaamisen viljelyn säätiön osana

Haltijarahaston ensimmäisen johtoryhmän valitsee Biodynaamisen viljelyn säätiö niiden henkilöiden joukosta, jotka keräävät Haltijarahaston peruspääoman. Johtoryhmän jäsenten toimikausi on 3 vuotta. Tämän jälkeen Haltijarahaston johtoryhmän uudet jäsenet hyväksyy Biodynaamisen viljelyn säätiön hallitus. Säätiön hallituksen on annettava Haltijarahaston johtoryhmän keskuudestaan valitsemalle henkilölle säätiön nimenkirjoitusoikeus Haltijarahaston juoksevien asioiden hoitoa varten. Haltijarahastolla on oltava erillinen pankkitili, johon tämä käyttöoikeus rajoittuu.

Haltijarahaston toiminta on osa Biodynaamisen viljelyn säätiön toimintaa ja sen johtoryhmän hallinnoima omaisuus on säätiön omaisuutta. Haltijarahaston toiminnasta tehdään vuosittain Biodynaamisen viljelyn säätiön tilinpäätöksen yhteydessä riittävä selvitys Haltijarahaston taloudellisesta tilasta. Haltijarahasto kattaa oman toimintansa kulut itsenäisenä kirjanpidollisena kokonaisuutena, eikä vastaa Biodynaamisen viljelyn säätiön veloista.

 

4. Haltijarahaston taloudesta ja vastuista

 

Haltijarahaston johtoryhmä päättää hallussaan olevien maa-alueiden hoitamisesta itsenäisesti oman taloutensa antamissa puitteissa. Jos tulot eivät riitä toiminnan kulujen kattamiseen, Biodynaamisen viljelyn säätiön hallitus ja Haltijarahaston johtoryhmä päättävät korjaavista toimenpiteistä yhteisellä ja yksimielisellä päätöksellä. Jos tällaista päätöstä ei synny, Biodynaamisen viljelyn säätiö voi hallituksen päätöksellä päättää Haltijarahaston omaisuuden myynnistä Haltijarahastolle muodostuneiden velkojen vastaamiseksi.

Haltijarahaston johtoryhmän esityksestä, jossa se on katsonut tarpeelliseksi arvioida uudelleen Haltijarahaston omaisuuden omistuksesta, se välittää tiedon Biodynaamisen viljelyn säätiön hallitukselle, joka päättää omaisuuden siirrosta toiselle osapuolelle, kuten säätiölle. Yksityiseen omistukseen omaisuutta ei voi siirtää.

 

5. Haltijarahaston johtoryhmän palkkiot

 

Haltijarahaston johtoryhmällä on oikeus saada kokouksista ja muista asiainhoidosta tavanomaisia korvauksia, jotka näin ollen kuuluvat Haltijarahaston toiminnan kuluihin.